Alternate text

Ndihma teknike (ТА) për zbatimin, vëzhgimin (monitorimin) dhe kontrolin e INTERREG IPA Programit për bashkëpunim ndërkufitar ndërmjet

Greqisë dhe Republikës të Maqedonisë së Veriut 2014-2020

Alternate text
Alternate text
Alternate text
Alternate text

ANNOUNCEMENT

Si pjesë e studimit të efektivitetit të Strategjisë së Komunikimit në përputhje me qëllimet sasiore dhe cilësore të përcaktuara nga Programi i Bashkëpunimit, u përgatit Pyetësori nga nëpunësi për komunikim në Sekretariatin e Përbashkët të Programit dhe nga ekspertë të jashtëm. Hulumtimi u krye me rreth 300 pjesëmarrës nga të dy vendet në kuadër të programit tonë të bashkëpunimit dhe zgjati deri më 25 tetor. Pyetësori ishte në dispozicion në faqen e internetit të Programit tonë në: http://www.ipa-cbc-programme.eu/article/420_Questionnaire-for-the-evaluation-of-the-Programme's-Communication-Strategy - dhe gjithashtu u publikua në web faqen e Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale në: https://www.mls.gov.mk/
COVID-19 vaksinimi Lajmet e fundit:

VAKSINIMI ËSHTË MËNYRË E SIGURT DHE EFIKASE PËR TË PARANDALUAR SËMUNDJET DHE PËR TË SHPËTUAR JETË

Vaksinimi është vullnetar dhe kryhet në pajtueshmëri me strategjinë e vaksinimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për më tepër kliko në linkun më poshtë:

Faqja zyrtare e internetit për vaksinim
kundër COVID-19: kovid19vakcinacija.mk


Si mund të parandalojmë variante të reja të virusit COVID-19 në të ardhmen?
https://youtu.be/01b-74ljqWc

Informacionet më të reja për koronavirusin nga Organizata botërore shëndetësore.
(lexo më shumë).Alternate text

This issued newsletter is co-funded by the European Union and by the National funds of the participating countries. The views expressed in this newsletter do not necessarily reflect the views of the European Union, the participating countries and the Managing Authority.

Овој електронски весник е кофинансиран од Европска унија и од националните фондови на земјите учеснички. Ставовите изнесени во овој електронски весник на ниеден начин не ги одразува ставовите на Европска унија, на земјите учеснички, ни на Управувачкото тело (МА).

Kjo gazetë elektronike është bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe nga fondet nacionale të vendeve pjesëmarrëse. Pikëpamjet e shprehura këtu me doemos nuk reflektojnë pikëpamjet e Bashkimit Evropian dhe të shteteve pjesëmarrëse dhe as të Organit Drejtues (MA) të Programit.

Министерство за локална самоуправа на РСМ © 2020

Unsubscribe